Nieuws van de Volierevriend

08-11-2017

Vogelringstation De Glinte


 De Volièrevriend Zwolle heeft onlangs besloten een gift over te maken naar Vogelringstation
"De Glinte".
Dit sluit naadloos aan bij onze doelstelling; het bevorderen van de vogelkweek, het vergroten van de vogelkennis, de vogelstand, dierenwelzijn en de vogelliefhebberij in de ruimste zin van het woord.
 
Vogelringstation ‘de Glinte’
 
Het op verantwoorde wijze vangen, ringen, determineren, meten en wegen van wilde, inheemse vogelsoorten ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, is onze gespecialiseerde veldactiviteit.
Het onderzoekterrein ligt in een het voor het publiek niet vrij toegankelijk natuurgebied ‘de Kamperhoek’ in Flevoland, alwaar sinds 1982 ringonderzoek wordt uitgevoerd
 
De naam van het ringstation is een Kamper streeknaam voor de Fuut, Podiceps cristatus, en was tevens de bijnaam van oprichter en vogelringer Gerrit Frank,  Gait de Glinte (1928-2011) 
Alle in het veld verzamelde gegevens worden ingevoerd in een database van het vogeltrekstation, alwaar alle gegevens uit het land samenkomen. Het vogeltrekstation kan op haar beurt weer gegevens uitwisselen op internationaal niveau, waardoor gegevens van lange afstand trekkers in kaart kunnen worden gebracht.
 
Naast het reguliere ringonderzoek werkt vrs ‘de Glinte’ ook mee aan diverse bijkomende projecten;
Het Constant effort Site (CES) onderzoek, een meerjarig project gericht op overleving, reproductie en dispersie gedurende 12 vangdagen en volgens een vast vangschema.
 
Retrapping Adults for Survival (RAS) project; onderzoek naar een specifieke soort in de broedperiode, in ons geval Oeverzwaluwen, waarbij wordt gekeken naar overlevingspercentages van volwassen specimens.
 
Onderzoek aan teken; Gedurende 10 jaar hebben wij medewerking verleend aan onderzoek aan de dispersie- en besmettingsgraad van teken op vogels (In afwachting van eindrapportage door WUR is dit project inmiddels afgerond).
 
Relatief nieuw (2017) is onze deelname aan een Zoönose project; Onderzoek naar op de mens overdraagbare ziektes bij vogels, door bemonstering van vogels, teneinde verspreiding en verloop van eventueel voorkomende ziektes in kaart te brengen.
Het veldwerk ten behoeve van ringonderzoek gaat uiteraard gepaard met allerlei kosten. Te denken valt aan de aanschaf van tal van ringbenodigdheden, vakliteratuur, onderhoudsmaterialen, reis- en verblijfskosten. Met de aanschaf van de aan te leggen ringen en de kwetsbare vangmiddelen (Mistnetten) zijn op zich al honderden euro’s per jaar gemoeid.
 
Het ringonderzoek in Nederland vindt plaats onder de vlag van het vogeltrekstation, voluit Centrum voor vogeltrek en demografie te Wageningen, onderdeel van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO), onderdeel van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen (KNAW), en draagt als zodanig de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Gezien deze status is het minstens opmerkelijk dat de kosten van het veldwerk volledig worden gedragen door de direct betrokkenen van de ringgroep. Door het organiseren van excursies en door middel van sponsoring hopen wij die continuïteit te bewerkstelligen en het veldwerk te kunnen voortzetten.
 
Namens vogelringstation ‘de Glinte’ bedankt voor uw sponsoring.
 
Met vriendelijke groet,
Hans Wagenaar
Ringer VRS ‘de Glinte’
Natuurgebied Kamperhoek
Flevoland – Nederland