Privacystatement

REGELING INFORMATIEBEHEER VAN VOGELLIEFHEBBERSVERENIGING DE VOLIÈREVRIEND ZWOLLE.
 
GEDRAGSCODE PRIVACY GEVOELIGE GEGEVENS
 
Artikel 1
DOEL;
Het stellen van regels ter bescherming van de privacy van de leden van De Volièrevriend Zwolle.
Kortweg komt het erop neer dat er een verplichting bestaat om persoonsgegevens zorgvuldig te behandelen.
 
Artikel 2
DEFINITIE;
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een persoon zeggen of gegevens die van invloed zijn op de wijze waarop een persoon wordt beoordeeld of behandeld. 
 
Artikel 3
BEGRIPPEN;
 
Verwerken;
Alle handelingen die met persoonsgegevens worden uitgevoerd, zoals het verzamelen, aanvullen, veranderen, vernietigen en verstrekken t.b.v. het voeren van een correct Ledenbestand  en verdere verenigingsadministratie.
 
Feitelijke gegevens. 
Dit zijn vaststaande gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, eventueel
e-mailadres, geboortedatum, datum aanvang Lidmaatschap, e.d.
 
Artikel 4
ALGEMEEN;
De verantwoordelijkheid voor het beheer van de persoonsgegevens wordt bij Wetgeving gelegd bij degene die de gegevens beheert. In dit geval het Bestuur van de Volièrevriend Zwolle,
Het opslaan van gegevens van leden heeft als doel om de administratie en service te optimaliseren.
Het Bestuur slaat daarvoor niet meer op dan strikt noodzakelijk t.b.v. haar administratieve handelingen/verplichtingen.
 
Artikel 5
BEVEILIGING;
Het Bestuur van de Volièrevriend Zwolle draagt zorg voor:
       a. Optimale technische beveiliging van alle digitale persoonsgegevens door goede firewall  
           applicaties en Beveiligingsapplicaties.(Virusbestrijders, e.d.)
       b .Adequate Bouwtechnische beveiliging van de systemen.(gebruik van officiële
           software,etc).
       c. Voorkoming van misbruik en toegang door derden tot deze gegevens.
       d. Beperking van verstrekking van informatie, tenzij hiertoe gelast door erkende    
           Nederlandse autoriteiten/wetgevende instanties. 
 
Artikel 6
OPSLAG GEGEVENS LEDEN;
Met het toetreden als lid van de Volièrevriend Zwolle gaat het lid akkoord met het op digitale-, of andere wijze opslaan van zijn/haar NAW gegevens ten behoeve van serviceverlening/ administratie van de Volièrevriend Zwolle. 
 
Artikel 7
VERSTREKKING VAN GEGEVENS (INTERN);
Gegevens uit de in gebruik zijnde administratie/databases worden intern alleen gebruikt voor de interne administratieve handelingen van de Volièrevriend Zwolle, zijnde:
 - door Bestuursleden van de vereniging t.b.v. de Leden-, en Contributie administratie en het     
   doorgeven van mutaties hierin aan de NBvV.
-  Alsmede t.b.v. het bestellen van Ringen bij de NBvV voor leden van de vereniging.
-  Het organiseren van Tentoonstellingen en het contracteren van Keurmeesters hiervoor.
 - door leden van de Marktcommissie (beperkt aantal functionarissen), t.b.v. de organisatie van de    Vogelmarkten van de Volièrevriend Zwolle.
 
Artikel 8
VERSTREKKING VAN GEGEVENS (EXTERN);
Gegevens uit de in gebruik zijnde administratie/databases worden alleen verstrekt aan derden, mits;
- dit gebeurt aan Overheidsinstanties door een schriftelijke aanvraag (last) v.w.b. de  
  ringenverstrekking, dan wel Markt-, Tentoonstelling-, of overige hobby gerelateerde activiteiten,
- Informatie met betrekking tot het verkrijgen/bestellen van voorgeschreven ringen Europese   
  Cultuurvogels. Deze worden geautomatiseerd verstrekt aan de officiële, hiertoe aangewezen
  Overheidsinstanties, door de NBvV (Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers)
- bij particuliere informatievraag wordt alleen het telefoonnummer verstrekt, zodat de aanvrager
  zelf contact kan zoeken. Tenzij een lid schriftelijk aan de Secretaris van de Volièrevriend    
  Zwolle heeft gemeld dit niet toe te staan.
- Hetzelfde is van toepassing op het plaatsen van foto’s van leden in het Maandblad of op de site
  van De Volièrevriend Zwolle.
 
Artikel 9
WEIGERING TOT VERSTREKKING VAN GEGEVENS;
  De Volièrevriend Zwolle verstrekt geen informatie:
- t.b.v. reclame doeleinden, al dan niet gerelateerd aan de vogelliefhebberij;
- aan particulieren of instanties, anders dan het telefoonnummer (tenzij dit door een lid expliciet
  is verboden, door dat schriftelijk te hebben kenbaar gemaakt aan de Secretaris van De
  Volièrevriend Zwolle). 
 
Artikel 10
VERWIJDEREN VAN GEGEVENS;
De Volièrevriend Zwolle verplicht zich tot het verwijderen van alle gegevens van een lid, binnen 6 maanden na beëindiging van het lidmaatschap.
 
Algemeen;
Deze Gedragscode is in lijn met hetgeen hierover is opgenomen in het Bondsvademecum van de NBvV (Nederlandse Bond van Vogelliefhebers).
12 april 2018 – Bestuur De Volièrevriend Zwolle.