Historie De Volierevriend

1955;

Op 1 juli wordt de Volièrevriend Zwolle opgericht in een pand,  het  “Eigen gebouw".

Destijds een locatie aan de Badhuiswal in Zwolle.

Er melden zich 20 leden aan.

De contributie wordt vastgesteld op fl. 0,60 per maand. De nieuwe vereniging wordt als afdeling opgenomen in de NBvV. als Zwolle II/ Z07.

Het oprichtingsjaar wordt in december afgesloten met een batig kassaldo van fl.49,92 en

33 leden.

1956;

 De 1e tentoonstelling wordt gehouden tijdens een Dahliashow in Zwolle.

Ook wordt met toestemming van de Gemeente Zwolle besloten, dat wij de volière in Park Eekhout als vereniging gaan onderhouden en bevolken met vogels.

1957;

Vanaf maart worden de contactavonden gehouden bij Zaal Borst. Een feestzaal verbonden aan Café Borst,  aan de Thomas á Kempisstraat in Zwolle.

De vereniging telt inmiddels 57 leden. Ook wordt daar alle materiaal voor tentoonstellingen opgeslagen op een (zeer wankele) zolder boven de feestzaal.

De 1e Vogelbeurs (nu Vogelmarkt) wordt gehouden in oktober. De inbreng bedraagt fl.0,05

per vogel.

1958;

De vereniging maakt een stormachtige ontwikkeling door,  al in maart kan zij haar 100e lid inschrijven!

Ook wordt één van de leden benoemd tot District commissaris.

De 1e busreis voor leden wordt georganiseerd, naar Avifauna en de Louïsehal in Wassenaar.

Ieder lid betaalt hiervoor fl. 2,50 ( ook toen waren de bussen al duur).

En vanaf dat jaar konden leden ook vogelboeken lenen bij de vereniging.

Men betaalde daarvoor fl. 0,25 per 14 dagen.

Voor elke dag dat men een boek langer in het bezit hield betaalde men fl. 0,05 extra.

1959;

 De Volièrevriend heeft fl.1.000,=  in kas. Veel geld voor die tijd!

Besloten wordt om daarvan TT kooien te kopen, een dia projector en een stencilmachine voor het maandblad en de jaarlijkse catalogus.

1960;

De vereniging heeft, naast liefhebbers van Parkieten, Tropen en Duifjes, ook 30 Kanarie kwekers. Zij kweken dat jaar zo'n 500 jongen uit ongeveer 200 poppen.

Dat is gemiddeld 2,5 jong per nest.

1961;

Dat de wetgeving m.b.t. dieren al jaren onderwerp van gesprek is mag blijken uit het feit, dat in dit jaar de Dierenwet wordt gewijzigd.

O.a. staat daarin, dat vreemde katten niet langer gewelddadig van het erf mogen worden verwijderd!

Dus dat in het vervolg dan maar met handschoentjes aan en op pantoffels doen.

1965;

De Volièrevriend bestaat 10 jaar!

De televisie gaat de vereniging parten spelen. Er komen steeds minder leden op de contactavonden.

Ook de voetbal wedstrijden op woensdag zorgen ervoor dat de verenigingsavond in het gedrang komt.

De vereniging telt inmiddels 184 leden!!!

In dat jaar krijgt de vereniging steun van een Zwols Raadslid ( G. van de Brug), in de strijd voor het mogen bouwen van een volière bij huizen van Woningbouwverenigingen.

Het jaar wordt afgesloten met 214 leden!

1966;

De vereniging koopt in Duitsland dia's over vogels, om te laten zien op de contactavonden.

Zo’n  dia voorstelling werd vaak nog begeleid met vogelgeluiden vanaf langspeelplaten!

Blijkbaar waren we destijds een "deftige" vereniging, want de lezingen met dia's werd toen nog een "causerie" genoemd.

Het besluit wordt genomen, om leden die de Dienstplicht moeten gaan vervullen, contributie te laten betalen als zijnde jeugdlid.

In oktober wordt voor het eerst een tentoonstelling georganiseerd samen met diverse andere verenigingen. Daarvoor wordt een garantiesom van fl.250,= bij elkaar gebracht. Wat neerkomt op 25% per deelnemende vereniging. Tegenwoordig heet dat de Regioshow.

Ook wordt er gestemd over het aangaan van een fusie met andere verenigingen.

Dat voorstel wordt door de leden unaniem verworpen.

1969;

Er kan niet langer worden opgebokst tegen de TV en de Voetbal. De contactavond wordt in het vervolg gehouden op de donderdagavond.

Het aantal leden is sterk teruggelopen, naar 100.

1970;

Het gaat weer beter met de club. Het ledenaantal is gestegen naar 197.

Bijna een verdubbeling van het jaar daarvoor!

De Volièrevriend bestaat inmiddels 15 jaar.

1973;

De 1e autoloze zondag komt in Nederland.

Daar heeft de vereniging flink last van voor wat betreft het bezoek aan de tentoonstelling.

Toch wordt er nog een klein bedrag overgehouden en daarvan wordt weer nieuw materiaal gekocht. Tentoonstellingskooien dit keer.

1975;

Café Borst, en daarmee ook Zaal Borst, zal worden gesloten t.g.v. een sanering.

In het vervolg worden de contactavonden gehouden in “De Postduif” in Zwolle.

De tentoonstelling vindt plaats in Wijkcentrum Holtenbroek.

Op deze tentoonstelling is o.a. een prachtige tuin met vijver, aangelegd door een toenmalig lid (hoveniersbedrijf), en vluchten met diverse vogels.

Weer later verhuizen wij met de tentoonstelling naar wijkcentrum De Bolder in de Aa-landen.

De opslag van het materiaal wordt ondergebracht in de Gemeente Kwekerij in Zwolle.

Dat kost de vereniging slechts een kratje bier per jaar.

1977;

Na  jarenlange strijd is deze dan toch gewonnen, er mogen vanaf dit jaar volières worden gebouwd bij huurwoningen.

Mits deze natuurlijk aan diverse eisen voldoen.

1978;

Er komt een nieuw model TT kooi (de tegenwoordige universeel kooi).

Het nieuwe model kooien moeten worden aangeschaft, maar er is onvoldoende geld in kas.

Dus gaat de vereniging 250 Obligaties uitgeven aan haar leden voor fl.100,= per stuk.

Een aantal hiervan wordt elk jaar uitgeloot en terugbetaald.  Het duurt maximaal 5 jaar tot alle leningen zijn terugbetaald.

In die tijd bestond er ook een zogeheten Kooienfonds. Leden die de contactavond bezochten konden daarvoor  in de pauze een vrijwillige bijdrage doen in een bus op de Bestuurstafel.

De vereniging sluit de jaren 70 af met 154 leden!

1980;

 De Volièrevriend 25 jaar!

Het jubileum wordt in juni gevierd in Wijkcentrum Holtenbroek in Zwolle.  Met ’s middags een receptie en ’s avonds kan er worden gedanst onder begeleiding van live muziek.

Ieder lid ontvangt die avond 4 consumptiebonnen.

Er komt een Jubileumgids uit, met een greep uit de notulen over die periode, en een foto van het toenmalige Bestuur.

(waar o.a. ook ik toen al deel van uitmaakte, evenals ons nog huidige lid Arnold Zunnebeld)

De jaren 80;

Er wordt gestopt met de kwijnende vogelmarkt in “De Postduif”. Deze wordt elke zaterdagochtend gehouden en het aantal bezoekers is uiteindelijk nog 7 bestuursleden en één handelaar. Die dit ook niet meer ziet zitten en er de brui aangeeft.

In het vervolg zal de markt worden gehouden in de IJsselhallen in Zwolle.

Destijds een gedenkwaardige stap en dito besluit.

1995;

Op 1 juli bestaat de vereniging 40 jaar!

Dat wordt diezelfde dag gevierd met wederom een receptie en een feestavond in

Restaurant  Urbana in Zwolle.

Ook voor die gelegenheid wordt een Jubileumgids samengesteld.

De Feestcommissie, die de uitgave van de Jubileumgids en de organisatie van die dag op zich neemt, bestaat uit Bert Stiphout en ondergetekende.

De Volièrevriend gaat de 21e eeuw in;

Na jaren, voor onze contactavonden,  gebruikt te hebben gemaakt van De Postduif, wordt er verhuisd naar het gebouw van Muziekvereniging Voorwaarts.

De opslag van ons tt-materiaal en kooien is alweer een tijdje in Oldeneel (Zwolle zuid).

2000;

Naar aanleiding van de Wereldkampioenschappen in Allicante wordt er door Bert Stiphout een Spaanse avond georganiseerd. Ook is er een feestavond in zaal Mansier in Oudleusen vanwege het 45 jaar bestaan van de club.

2003;

De nieuwe locatie voor de tentoonstelling wordt café De Vrolijkheid in Zwolle.

De contributie wordt dat jaar opgetrokken naar €25,= per jaar.

2004;

De vereniging organiseert haar 50e Vogelmarkt in de IJsselhallen.

Ter ere hiervan worden alle medewerkers van de markt op een avond uitgenodigd in

Restaurant De Handschoen in Zwolle.

Voor iedere aanwezige staat er een grandioos warm en koud buffet klaar met de nodige drankjes.

Ook krijgt men ter herinnering een weerstation mee naar huis.

2005;

De Volièrevriend 50 jaar. Er wordt een receptie en feestavond georganiseerd,  wederom in

De Vrolijkheid, waar dit jaar ook de Regio TT wordt gehouden.

De jubileumcommissie wordt gevormd door Henk Eikenaar en Ton Broekhuisen.

Zij organiseren die (feest)dag en geven namens de vereniging een jubileumeditie van het Maandblad uit.

Met instemming van de leden wordt door het bestuur besloten een eigen opslagruimte te kopen. Voor het opslaan van materialen als; kooien, lampen, stellingen, archief, aanhanger, etc. etc. Dit wordt mogelijk dankzij het succes van de Vogelmarkten.

Zo wordt De Volièrevriend vastgoed eigenaar.

Het betreft een ruime box aan de Popovstraat in Zwolle.

Al gauw worden hierin voorzieningen als elektra, water,  een wc, en dergelijke aangebracht.

De jaren schrijden zich voort.

2012;

Hoewel de vereniging gelukkig altijd al ook dames tot haar leden mag rekenen, vindt er in januari tijdens de Jaarvergadering een historische gebeurtenis plaats.

Voor het eerst in het lange bestaan van de vereniging wordt er een vrouw gekozen in het bestuur!

Rosa Brockötter neemt vol enthousiasme de taak van 2e secretaris en Jeugdzaken voor haar rekening.

2013;

In januari wordt een busreis georganiseerd naar de Wereldshow in Hasselt/België voor leden van de vereniging. Er gaan 50 mensen mee.

In februari is weer de bekende Vogelmarkt. Dit keer krijgt de dag een bijzonder tintje.

Aan het eind van deze markt wordt ons erelid, voormalige voorzitter en secretaris/planner van de markt, Peter Polman voor hem geheel onverwacht in het zonnetje gezet.

Als waardering voor het vele, vele goede werk dat Peter door de jaren heen heeft gedaan voor de vereniging en de markt, wordt hij door loco burgemeester Filip van As koninklijk onderscheiden.

Peter is helaas in 2014 overleden.

In mei wordt weer een busreis georganiseerd. Weer naar Vogelpark Walsrode in Duitsland.

Er gaan die dag een record aantal mensen mee (82).

In december wordt voor de zoveelste keer verhuisd naar een andere locatie voor het houden van de verenigingsavonden.

De huurprijs van het gebouw Voorwaarts rijst de pan uit, en hierover valt met het bestuur van de muziekvereniging niet te praten.

Dus wordt contact gelegd en een contract afgesloten met MFC Het Anker in Westenholte.

Daar worden in het vervolg diverse activiteiten van de vereniging gehouden.

Ook wordt er dit jaar de Regio tentoonstelling gehouden. Er zijn 582 vogels ingeschreven.

Niet zo’n geweldig aantal, maar toch een heel leuke show met een goede kwaliteit aan vogels.

2014;

In september is de 60e Vogelmarkt een feit! Wie had dat ooit kunnen denken.

Destijds voorzichtig begonnen, met als ruggensteun een eenmalige garantieregeling van de Gemeente Zwolle voor eventuele verliezen. Nu de grootste Vogelmarkt van Europa die, geheel in eigen beheer, 2x per jaar wordt georganiseerd.

Alle leden en helpers aan de markt worden dan ook op een avond in september van harte welkom geheten in Restaurant De Mol in Wijthmen.

Een zeer goed verzorgd warm/koud buffet wordt geserveerd, als dank voor de vrijwillige inzet  voor de vereniging. Uiteraard worden ook weer de nodige drankjes geserveerd.

In november is de Onderlinge tentoonstelling in Het Anker, dit keer met 258 vogels.

2015;

Op de Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering) wordt door het bestuur verteld, dat de contributie niet zal worden verhoogd. Deze blijft € 30,= per jaar.

In januari ook een busreis naar de Wereldshow in Rosmalen, waar veel leden aan deelnemen..

Het aantal leden is tegenwoordig niet meer zoals in de jaren 70. Voorbij is de tijd van meer dan 200 leden.

De vereniging heeft (april 2015) nog 87 leden, waaronder 3 Gastleden, 3 Jeugdleden en nog één erelid: Rikus Timmerman.

De Volièrevriend heeft door de jaren heen meer ereleden gekend. Helaas zijn deze overleden.

Onder andere;  Bernhard Vosman (voormalig voorzitter), Jo Herssevoort (voormalig secretaris) en natuurlijk Peter Polman (o.a. voormalig voorzitter).

Onder onze leden zijn ook zeer succesvolle kwekers, van diverse vogelsoorten.

Zo kent de vereniging meerdere Bondskampioenen en prijswinnaars op diverse shows zoals Regio- en District tentoonstelling, en dergelijke.

De vereniging heeft  in haar lange bestaan ook meerdere Wereldkampioenen gekend.

Zoals o.a. de inmiddels overleden oud voorzitter Bernhard Vosman. Deze is 8x Wereldkampioen geweest.

En onze huidige voorzitter Bert Stiphout, hij is door de jaren heen maar liefst 9 x Wereldkampioen geweest! Een palmares om trots op te zijn.

Maar daarnaast voelen ook de liefhebbers die een paar vogels houden in gezelschapsvolières en dergelijke zich helemaal bij de vereniging thuis.

Busreisjes, uitjes en etentjes worden nog altijd georganiseerd.

Maandelijks worden nog altijd de bekende, goed bezochte contactavonden gehouden. Tegenwoordig op de 1e dinsdagavond van de maand. Met lezingen, tafelkeuring, natuurfilms, en dergelijke.

Ook wordt nog ieder jaar een tentoonstelling, de prijsuitreiking hiervan, en een gezellige Bingo avond met voor iedereen een prijsje georganiseerd.

Aan het 60 jarig jubileum (officieel op 1 juli 2015)  wordt niet stilletjes voorbij gegaan.

Om dit te vieren nodigt de vereniging haar leden, commissieleden en helpers van de Vogelmarkt met 1 introducé uit, om mee te gaan naar een dinershow in Meppel op 9 mei.

Een geweldige avond met illusionisten, muziek, showballet, lekker eten en drinken, etc.

Tot zover deze, geheel willekeurige greep, uit 60 jaar notulen van onze roemruchte vereniging met een rijke historie!

                 

                     “De Volièrevriend Zwolle”,  van en voor vogelliefhebbers!

 

Wim van der Klok.

secretaris.