Historie

Historie van de Volièrevriend.

1955;

Op 1 juli wordt de Volièrevriend Zwolle opgericht in een pand aan de Badhuiswal in Zwolle,  het  “Eigen gebouw”.

Er melden zich 20 leden aan.

De contributie wordt vastgesteld op fl. 0,60 per maand. De nieuwe vereniging wordt als afdeling opgenomen in de NBvV. als Zwolle II/ Z07.

Het oprichtingsjaar wordt in december afgesloten met een batig kassaldo van fl.49,92 en

33 leden.

1956;

De 1e tentoonstelling wordt gehouden tijdens een Dahliashow in Zwolle.

Ook wordt met toestemming van de Gemeente Zwolle besloten, dat wij de volière in Park Eekhout als vereniging gaan onderhouden en bevolken met vogels.

1957;

Vanaf maart worden de contactavonden gehouden bij Zaal Borst. Een feestzaal verbonden aan Café Borst,  aan de Thomas á Kempisstraat in Zwolle.

De vereniging telt inmiddels 57 leden. Ook wordt daar alle materiaal voor tentoonstellingen opgeslagen op een (zeer wankele) zolder boven de feestzaal.

De 1e Vogelbeurs (nu Vogelmarkt) wordt gehouden in oktober. De inbreng bedraagt fl.0,05

per vogel.

1958;

De vereniging maakt een stormachtige ontwikkeling door,  al in maart mag zij haar 100e lid inschrijven!

Ook wordt één van de leden benoemd tot District commissaris.

De 1e busreis voor leden wordt georganiseerd, naar Avifauna en de Louïsehal in Wassenaar.

Ieder lid betaalt hiervoor fl. 2,50 ( ook toen waren de bussen al duur).

En vanaf dat jaar konden leden ook vogelboeken lenen bij de vereniging.

Men betaalde daarvoor fl. 0,25 per 14 dagen.

Voor elke dag dat men een boek langer in het bezit hield betaalde men fl. 0,05 extra.

1959;

De Volièrevriend heeft fl.1.000,=  in kas. Veel geld voor die tijd!

Besloten wordt om daarvan TT kooien te kopen, een dia projector en een stencilmachine voor het maandblad en de jaarlijkse tentoonstellings catalogus.

1960;

De vereniging heeft, naast liefhebbers van Parkieten, Tropen en Duifjes, ook 30 Kanarie kwekers. Zij kweken dat jaar zo’n 500 jongen uit ongeveer 200 poppen.

Dat is gemiddeld 2,5 jong per nest.

1961;

Dat de wetgeving m.b.t. dieren al jaren onderwerp van gesprek is mag blijken uit het feit, dat in dit jaar de Dierenwet wordt gewijzigd.

Daar staat o.a in, dat vreemde katten niet langer gewelddadig van het erf mogen worden verwijderd!

Dus dat in het vervolg dan maar doen met handschoentjes aan en op pantoffels.

1965;

De Volièrevriend bestaat 10 jaar!

De televisie gaat de vereniging parten spelen. Er komen steeds minder leden op de contactavonden.

Ook de voetbal wedstrijden op woensdag zorgen ervoor dat de verenigingsavond in het gedrang komt.

De vereniging telt inmiddels 184 leden!!!

In dat jaar krijgt de vereniging steun van een Zwols Raadslid ( G. van de Brug), in de strijd voor het mogen bouwen van een volière bij huizen van Woningbouwverenigingen.

Het jaar wordt afgesloten met 214 leden!

1966;

De vereniging koopt in Duitsland dia’s over vogels, om te laten zien op de contactavonden.

Zo’n  dia voorstelling werd vaak nog begeleid met vogelgeluiden vanaf langspeelplaten!

Blijkbaar waren we destijds een “deftige” vereniging, want de lezing met dia’s werd toen nog een “causerie” genoemd.

Het besluit wordt genomen, om leden die de Dienstplicht moeten gaan vervullen, contributie te laten betalen als zijnde jeugdlid.

In oktober wordt voor het eerst een tentoonstelling georganiseerd samen met diverse andere verenigingen. Daarvoor wordt een garantiesom van fl.250,= bij elkaar gebracht. Wat neerkomt op 25% per deelnemende vereniging. Tegenwoordig heet dat de Regioshow.

Ook wordt er gestemd over het aangaan van een fusie met andere verenigingen.

Dat voorstel wordt door de leden unaniem verworpen.

1969;

Er kan niet langer worden opgebokst tegen de TV en de Voetbal. De contactavond wordt in het vervolg gehouden op de donderdagavond.

Een boottocht wordt gemaakt door de Biesbos. Een prachtig stukje natuur!

Het aantal leden is sterk teruggelopen, naar 100.

1970;

Het gaat weer beter met de club. Het ledenaantal is gestegen naar 197.

Bijna een verdubbeling van het jaar daarvoor!

De Volièrevriend bestaat inmiddels 15 jaar.

1973;

De 1e autoloze zondag komt in Nederland.

Daar heeft de vereniging flink last van voor wat betreft het bezoek aan de tentoonstelling.

Toch wordt er nog een klein bedrag overgehouden en daarvan wordt weer nieuw materiaal gekocht. Tentoonstellingskooien dit keer.

1975;

Café Borst, en daarmee ook Zaal Borst, zal worden gesloten t.g.v. een sanering.

In het vervolg worden de contactavonden gehouden in “De Postduif” in Zwolle.

De tentoonstelling vindt plaats in Wijkcentrum Holtenbroek.

Op deze tentoonstelling is o.a. een prachtige tuin met vijver, aangelegd door een toenmalig lid (hoveniersbedrijf), en vluchten met diverse vogels.

Weer later verhuizen wij met de tentoonstelling naar wijkcentrum De Bolder in de Aa-landen.

De opslag van het materiaal wordt ondergebracht in de Gemeente Kwekerij in Zwolle.

Dat kost de vereniging slechts een kratje bier per jaar.

1977;

Na een jarenlange strijd is deze dan toch gewonnen, er mogen vanaf dit jaar volières worden gebouwd bij huurwoningen.

Mits deze natuurlijk aan diverse eisen voldoen.

Er worden excursies per boot georganiseerd, o.l.v. iemand van Natuurmonumenten, door de Wieden en de Weerribben in de kop van Overijssel.

1978;

Er komt een nieuw model TT kooi (de tegenwoordige Universeel kooi).

Het nieuwe model kooien moeten worden aangeschaft, maar er is onvoldoende geld in kas.

Dus gaat de vereniging 250 Obligaties uitgeven aan haar leden, voor fl.100,= per stuk.

Een aantal hiervan wordt elk jaar uitgeloot en terugbetaald.  Het duurt maximaal 5 jaar tot alle leningen/obligaties zijn terugbetaald.

In die tijd bestond er een zogeheten Kooienfonds. Leden die de contactavond bezochten konden daarvoor  in de pauze een vrijwillige bijdrage doen in een bus op de Bestuurstafel.

De vereniging sluit de jaren 70 af met 154 leden!

1980;

De Volièrevriend 25 jaar!

Het jubileum wordt in juni gevierd in Wijkcentrum Holtenbroek in Zwolle.  Met ’s middags een receptie en ’s avonds kan er worden gedanst onder begeleiding van live muziek.

Ieder lid ontvangt die avond 4 consumptiebonnen.

Er komt een Jubileumgids uit, met een greep uit de notulen over die periode, en een foto van het toenmalige Bestuur.

(waar o.a. ook ik toen al deel van uitmaakte, evenals ons nog huidige lid Arnold Zunnebeld)

De jaren 80;

Er wordt gestopt met de kwijnende vogelmarkt in “De Postduif”. Deze wordt elke zaterdagochtend gehouden en het aantal bezoekers is uiteindelijk nog 7 bestuursleden en één handelaar. Die dit ook niet meer ziet zitten en er de brui aangeeft.

In het vervolg zal de markt worden gehouden in de IJsselhallen in Zwolle.

Destijds een gedenkwaardige stap en dito besluit.

1995;

Op 1 juli bestaat de vereniging 40 jaar!

Dat wordt diezelfde dag gevierd met wederom een receptie en een feestavond in

Restaurant  Urbana in Zwolle.

Ook voor die gelegenheid wordt een Jubileumgids samengesteld.

De Feestcommissie, die de uitgave van de Jubileumgids en de organisatie van die dag op zich neemt, bestaat uit Bert Stiphout en ondergetekende.

De Volièrevriend gaat de 21e eeuw in;

Na jaren, voor onze contactavonden,  gebruikt te hebben gemaakt van De Postduif, wordt er verhuisd naar het gebouw van Muziekvereniging Voorwaarts.

De opslag van ons tt-materiaal en kooien is alweer een tijdje in Oldeneel (Zwolle Zuid).

2000;

Naar aanleiding van de Wereldkampioenschappen in Allicante wordt er door Bert Stiphout een Spaanse avond georganiseerd. Ook is er een feestavond in zaal Mansier in Oudleusen vanwege het 45 jaar bestaan van de club.

2003;

De nieuwe locatie voor de tentoonstelling wordt café De Vrolijkheid in Zwolle.

De contributie wordt dat jaar opgetrokken naar €25,= per jaar.

2004;

De vereniging organiseert haar 50e Vogelmarkt in de IJsselhallen.

Ter ere hiervan worden alle medewerkers van de markt op een avond uitgenodigd in

Restaurant De Handschoen in Zwolle.

Voor alle aanwezigen staat een grandioos warm/koud buffet klaar met de nodige drankjes.

Ook krijgt men ter herinnering een weerstation mee naar huis.

2005;

De Volièrevriend 50 jaar. Er worden een receptie en feestavond georganiseerd,  wederom in

De Vrolijkheid, waar dit jaar ook de Regio TT wordt gehouden.

De jubileumcommissie wordt gevormd door Henk Eikenaar en Ton Broekhuisen.

Zij organiseren die (feest)dag en geven namens de vereniging een jubileumeditie van het Maandblad uit.

Met instemming van de leden wordt door het bestuur besloten een eigen opslagruimte te kopen. Voor het opslaan van materialen als; kooien, lampen, stellingen, archief, aanhanger, etc. etc. Dit wordt mogelijk dankzij het succes van de Vogelmarkten.

Zo wordt De Volièrevriend vastgoed eigenaar.

Het betreft een ruime box aan de Popovstraat in Zwolle.

Al gauw worden hierin voorzieningen als elektra, water,  een wc, en dergelijke aangebracht.

De jaren schrijden zich voort.

2012;

Hoewel de vereniging gelukkig altijd al ook dames tot haar leden mag rekenen, vindt er in januari tijdens de Jaarvergadering een historische gebeurtenis plaats.

Voor het eerst in het lange bestaan van de vereniging wordt er een vrouw gekozen in het bestuur!

Rosa Brockötter neemt vol enthousiasme de taak van 2e secretaris en Jeugdzaken voor haar rekening.

2013;

In januari wordt een busreis georganiseerd naar de Wereldshow in Hasselt/België voor leden van de vereniging. Er gaan 50 mensen mee.

In februari is weer de bekende Vogelmarkt. Dit keer krijgt de dag een bijzonder tintje.

Aan het eind van deze markt wordt ons erelid, voormalige voorzitter en secretaris/planner van de markt Peter Polman, voor hem geheel onverwacht, in het zonnetje gezet.

Als waardering voor het vele, vele goede werk dat Peter door de jaren heen heeft gedaan voor de vereniging en de markt, wordt hij door loco burgemeester Filip van As koninklijk onderscheiden.

(Peter is helaas in 2014 overleden).

In mei wordt weer een busreis georganiseerd. Naar Vogelpark Walsrode in Duitsland.

Er gaan die dag een record aantal mensen mee (82).

In december wordt voor de zoveelste keer verhuisd naar een andere locatie voor het houden van de verenigingsavonden.

De huurprijs van het gebouw Voorwaarts rijst de pan uit, en hierover valt met het bestuur van de muziekvereniging niet te praten.

Dus wordt contact gelegd en een contract afgesloten met MFC Het Anker in Westenholte.

Daar worden in het vervolg alle activiteiten van de vereniging gehouden.

Ook wordt er dit jaar de Regio tentoonstelling gehouden. Er zijn 582 vogels ingeschreven.

Niet zo’n geweldig aantal, maar toch een heel leuke show met een goede kwaliteit en diversiteit aan vogels.

2014;

In september is de 60e Vogelmarkt een feit! Wie had dat ooit kunnen denken.

Destijds voorzichtig begonnen, met als ruggensteun een eenmalige garantieregeling van de Gemeente Zwolle voor eventuele verliezen. Nu de grootste Vogelmarkt van Europa die, geheel in eigen beheer, 2x per jaar wordt georganiseerd.

Alle leden en helpers aan de markt worden dan ook op een avond in september van harte welkom geheten in Restaurant De Mol in Wijthmen.

Een zeer goed verzorgd warm/koud buffet wordt geserveerd, als dank voor de vrijwillige inzet  voor de vereniging. Uiteraard worden ook weer de nodige drankjes geserveerd.

In november is de Onderlinge tentoonstelling in Het Anker, dit keer met 258 vogels.

2015;

Op de Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering) wordt door het bestuur verteld, dat de contributie niet zal worden verhoogd. Deze blijft € 30,= per jaar.

Ook in januari een busreis naar de Wereldshow in Rosmalen, waar veel leden aan deelnemen..

Het aantal leden is tegenwoordig niet meer zoals in de jaren 70. Voorbij is de tijd van meer dan 200 leden.

De vereniging heeft (april 2015) nog 87 leden, waaronder 3 Gastleden, 3 Jeugdleden en nog één erelid: Rikus Timmerman.

De Volièrevriend heeft door de jaren heen meer ereleden gekend. Helaas zijn deze overleden.

Onder andere;  Bernhard Vosman (voormalig voorzitter), Jo Herssevoort (voormalig secretaris) en natuurlijk Peter Polman (o.a. voormalig voorzitter).

Onder onze leden zijn ook zeer succesvolle kwekers, van diverse vogelsoorten.

Zo kent de vereniging meerdere Bondskampioenen en prijswinnaars op diverse shows zoals Regio- en District tentoonstelling, en dergelijke.

De vereniging heeft  in haar lange bestaan ook meerdere Wereldkampioenen gekend.

Zoals o.a. de inmiddels overleden oud voorzitter Bernhard Vosman. Deze is 8x Wereldkampioen geweest.

En onze huidige voorzitter Bert Stiphout, hij is door de jaren heen maar liefst 12 x Wereldkampioen geweest! Een palmares om trots op te zijn.

Maar daarnaast voelen ook de liefhebbers die een paar vogels houden in gezelschapsvolières en dergelijke zich helemaal bij de vereniging thuis.

Busreisjes, uitjes en etentjes worden nog altijd georganiseerd.

Maandelijks worden nog altijd de bekende, goed bezochte contactavonden gehouden. Tegenwoordig op de 1e dinsdagavond van de maand. Met lezingen, tafelkeuring, natuurfilms, en dergelijke.

Ook wordt nog ieder jaar een tentoonstelling, de prijsuitreiking hiervan, en een gezellige Bingo avond met voor iedereen een prijsje georganiseerd.

Aan het 60 jarig jubileum (officieel op 1 juli 2015)  wordt niet stilletjes voorbij gegaan.

Om dit te vieren nodigt de vereniging haar leden, commissieleden en helpers van de Vogelmarkt met 1 introducé uit, om mee te gaan naar een dinershow in Meppel op 9 mei.

Een geweldige avond met illusionisten, muziek, showballet, lekker eten en drinken, etc.

2016.

Tijdens de Jaarvergadering wordt aan de aanwezige leden gevraagd akkoord te gaan met benoeming als Ereleden van de vereniging; Cees Lode, Harm de Graaf en Bert Stiphout. De vergadering gaat unaniem akkoord. Zij zijn hierdoor erg verrast, worden van harte gefeliciteeerd en krijgen een mooi boeket bloemen met bijbehorende Oorkonde als blijvende herinnering.

Dit jaar wordt gestart met de verkoop van toegangsbewijzen voor de Vogelmarkt d.m.v. E-tickets. Aan de kassa blijft de normale kaartverkoop ernaast bestaan.

In mei wordt het jaarlijkse dagje-uit weer gehouden. De reis gaat deze keer naar het Openlucht museum in Arnhem. De dag wordt afgesloten met een etentje bij Restaurant van der Valk in Zwolle.

In September wordt kort stil gestaan bij het 40-jarig jubileum van de leden Jan Cuper en Arnold Zunnebeld. Zij ontvangen de bijbehorende Bondsspeld en een boeket bloemen.

In December de jaarlijkse uitreiking van Kerstpakketten voor Markt mdw’s. en de inmidddels bekende Kerstbingo.

De vereniging heeft nog altijd 95 leden/gastleden.

2017;

Mei;

Een busreis naar Vogelpark Avifauna in Alphen a/d Rijn. Tijdens die dag is er voor liefhebbers nog een kort boottochtje over het Brasemermeer.  Traditiegetrouw wordt die leuke dag besloten met een uitgebreid buffet .

Sept;

Voor de Najaarsmarkt deze maand is een DvD gemaakt die een goed inzicht geeft in de activiteiten tijdens de Zwolse Vogelmarkt. Alle Marktmdw’s krijgen die DvD , daarnaast wordt deze gebruikt voor Promotie doeleinden.

Nov.

Jaarlijkse Tentoonstelling, met deelname van 28 leden die samen 284 vogels inbrengen.

Dec;

Voorafgaand aan de Kerstbingo wordt Bert Stiphout door de 2e vz. van de NBvV, Albert Zomer, benoemd tot Bijzonder Gewaardeerd lid van de NBvV. Naast een toespraak, waarin uitgebreid aan de orde komt wat Bert al vele jaren voor de Bond en voor diverse Speciaalclubs en onze vogelvereniging doet,  ontvangt hij een speld, een Oorkonde en bloemen.

2018

Het Ledenbestand telt dit jaar 94 leden/gastleden.

Januari;

Op de Jaarvergadering wordt er teruggeblikt op het voorgaande jaar met de Jaarverslagen van zowel de Secretaris als m.b.t. de financiën door de Penningmeester. Ook zjjn er Bestuursverkiezingen, zoals dat staat aangegeven in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging.

April;

De lezing wordt deze contactavond verzorgd door Michel van der Plas, van de World of Birds Foundation, uit Erica.

Hij laat prachtige beelden zien van vele soorten Grote Parkieten en Papegaaien zoals deze op alle continenten in de wereld voorkomen. En geeft daarbij uitleg over gedrag, huisvesting, voeding, kweek, en dergelijke.

Mei

De vereniging ontvangt het droevige bericht van het overlijden van Erelid Rikus Timmerman. Deze was bijna 60 jaar lid van de vereniging en van de Bond.

Die maand gaat de busreis naar Vogelpark Walsrode in Duitsland.

Het Bestuur vertelt, in het vervolg ieder jaar, de leden de mogelijkheid te geven om een lid dat zich zeer verdienstelijk maakt voor de vereniging te benoemen tot “Vrijwillger van het jaar”.Die zal dan, ter herinnering, een Oorkonde en een Dinerbon t.w.v. € 100,= ontvangen. Deze 1e keer gaat die “ere-titel”  naar Henk Jan de Graaf.

Op 25 mei van dit jaar wordt de zgh. AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, van kracht. Dit gaat over verdere bescherming van privacy gegevens.

Secretaris heeft naar aanleiding hiervan voor de vereniging een Gedragscode opgemaakt. Deze wordt met de leden besproken en akkoord bevonden. Het Huishoudelijk reglement wordt hierop aangepast en op de verenigings-site komt een apart onderdeel “Privacy-, en Cookie statement”.

September;

Voor de contactavond is Jachtopziener Frederik Bunte van de Kroondomeinen uitgenodigd.

Hij laat de aanwezige leden een geweldige film zien, doorspekt met leuke anekdotes, over alles wat zich dagelijks en door de seizoenen heen afspeelt in zijn werkgebied, de Kroondomeinen (Veluwe).

De Vogelmarkt wordt weer georganiseerd. Hierna loopt het 3-jarig contract met de IJsselhallen voor de Vogelmarkten af.

Oktober;

Het Bestuur komt met de mededeling besloten te hebben geen nieuw contract af te sluiten met de IJsselhallen voor het organiseren van de Vogelmarkt. De redenen hiervoor zijn o.a de grote aansprakelijkheid en de risico’s  die worden gelopen, ingeval van onverwachte gebeurtenissen. De eventuele gevolgen daarvan komen in dat geval peroonlijk op de schouders van het dagelijks Bestuur van de vereniging. Die kan en wil dat risico niet langer dragen voor een dergelijk groots evenement. Risico’s die ook niet door een verzekering afgedekt kunnen worden. Verder speelt ook de toenemende vergrijzing binnen de vereniging hierbij een rol. Met daarnaast de toenemende druk door veranderingen in de wet-, en regelgeving m.b.t. Dierenwelzijn.

Dit nieuws slaat binnen de vereniging en ver daarbuiten in als een bom en levert de nodige reacties op. Teleurstelling enerzijds maar anderzijds ook het nodige begrip van diverse liefhebbers. De Vogelmarkt is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een internationaal top evenement.

Zo komt er na ruim 34 jaar een einde aan de organisatie van de Zwolse Vogelmarkt door de vereniging.

Niet lang hierna melden zich kandidaten van buiten de vereniging om de Vogelmarkt voort te zetten. Uiteindelijk wordt de organisatie opgepakt door de firma Heesakkers uit Noord Brabant, in samenwerking met Libéma (IJsselhallen). Dit zijn commerciële instellingen die voor de organisatie van een dergelijk evenement veel beter zijn toegerust dan een club van louter liefhebbers, wat de vereniging uiteindelijk is.

De vereniging sluit het jaar af met 93 leden/gastleden.

2019;

Januari;

Tijdens de Jaarvergadering wordt de Marktcommissie officiëel ontbonden, nu de organisatie van de Vogelmarkt niet meer in handen is van de vereniging. De betreffende leden worden bedankt voor hun inzet voor de vele markten. Zij ontvangen als dank hiervoor een kadobon.

Enkele leden presteren het om met hun vogels Wereldkampioen te worden op de Wereld tentoonstelling die deze maand in de IJsselhallen wordt gehouden.

Februari;

Bejaardenhuis Berkumstede in Zwolle vraagt de vereniging om een vrijwilliger aldaar te ondersteunen met het verzorgen van vogels en het onderhoud van de volière van dit tehuis. Dit wordt door één van de leden opgepakt.

Als dank voor hun jarenlange inzet, worden de Marktmedewerkers ter afsluiting van de organisatie van de Vogelmarkt,  getrakteerd op een uitgebreid buffet bij restaurant van der Valk in Zwolle.

Maart;

De vereniging ontvangt het bericht dat lid Gerrit Jan van der Vegt, die in december 2018 een ernstig ongeval heeft gehad,  helaas is overleden. Er worden met zijn weduwe afspraken gemaakt over de overname van vogels, e.d. Die vogels werden al sinds het ongeval spontaan door enkele leden van de vereniging verzorgd.

Mei;

Tot “Vrijwilliger van het jaar” wordt Nico Pot gekozen. Hij ontvangt een Oorkonde en een Dinerbon. Onder dankzegging voor wat hij allemaal belangenloos voor de vereniging doet.

September;

De vereniging maakt steeds meer gebruik van de digitale mogelijkheden van deze tijd.Deze maand verschijnt het Maandblad van de vereniging voor het eerst digitaal.

Het boekje wordt in het vervolg via e-mail aan de leden toegestuurd. Het bestuur heeft al eerder aangegeven, gezien de sterk stijgende kosten en het wegvallen van inkomsten uit de Vogelmarkt, na te denken over het terugdringen van de jaarlijkse uitgaven.

Deze actie scheelt aanmerkelijk in druk-, en portokosten. Ook andere ideeën, zoals het aanpassen van het prijzenschema tijdens de Onderlinge TT, het Inschrijfgeld hiervoor en het voorstel van contributieverhoging in januari 2020 komen hierbij aan de orde.

November;

De Onderlinge tentoonstelling wordt gehouden op 15 en 16 november. Er worden 214 vogels ingeschreven door 23 leden. Een mooie show met een grote diversiteit aan soorten..

In december wordt weer de jaarlijkse Kerstbingo gehouden. Vooraf gegaan door de prijsuitreiking van de Onderlinge tentoonstelling .Een als altijd weer heel gezellige avond.

Vele verenigingen gaan fuseren of worden helaas opgeheven, met als achterliggende oorzaak de toenemende vergrijzing en/of het financieel niet langer kunnen bolwerken.

De Volièrevriend Zwolle gaat het gelukkig nog altijd goed. Zij sluit dit jaar af met 93 leden/gastleden.

2020;

Het jaar waarin de vereniging  65 jarig jaar bestaat!

Januari;

De Jaarvergadering wordt weer gehouden.

Naast de jaarlijks terugkerende bestuursverkiezing, verkiezing Kascommissie en de Jaarverslagen van penningmeester en secretaris, wordt er gestemd over het voorstel om de contributie te verhogen naar € 35,00 per jaar voor volwassen leden. Dit is voor het eerst sinds vele, vele jaren, maar noodzakelijk geworden door het wegvallen van de inkomsten uit de Vogelmarkt die niet meer door de vereniging wordt georganiseerd.

Dit voorstel wordt door de aanwezige leden unaniem aangenomen.

Materialencommissaris Jos Pot wordt, met instemming van alle leden, benoemd tot Lid van Verdienste van de vereniging. Hij ontvangt uit handen van de voorzitter een mooi boeket bloemen en bijbehorende oorkonde.

Februari;

De volgende leden worden gefeliciteerd met het succesvol afronden van de opleiding tot Surveillant van de NBvV; Rosa Brockötter, Erik Grooters, Jan de Boer, Henri Bartels en Bert Stiphout.

Willem Smit, keurmeester Kromsnavels van de Bond, verzorgt deze contactavond een interessante lezing over Valk-, en Grasparkieten. De Kweek, voeding, huisvesting, tentoonstellingseisen, en dergelijke.

Maart;

Er wordt op de contactavond een boeiende lezing verzorgd door Harry van der Kolk, keurmeester Kanaries van de NBvV. Diverse leden hebben die avond enkele Kanaries meegenomen. Zo kan Harry in de praktijk laten zien wat hij bedoeld met zijn verhaal over de verenstructuur, etc. bij deze vogels.

Ook wordt verteld dat het bestuur plannen maakt om later dit jaar stil te staan bij het 65-jarig verenigingsjubileum op 1 juli van dit jaar.

April t/m december;

Maar dan overvalt de wereld een pandemie, Covid-19, die zijn weerga niet kent. Ook Nederland staat op zijn kop!

Ziekenhuizen liggen vol met Corona-patiënten, mensen komen zelfs te overlijden ten gevolge van dit agressieve virus .

De regering wordt, in een poging het virus onder controle te krijgen, genoodzaakt ingrijpende maatregelen te nemen, met als gevolg dat o.a. cafés, restaurants, scholen, et cetera de deuren voor langere tijd moeten sluiten. Ook groepsbijeenkomsten zijn niet langer toegestaan.

En hiermee valt ook het verenigingsleven volkomen stil. Iets wat onze vereniging in haar 65-jarig bestaan nog niet eerder heeft meegemaakt.

Dit blijkt achteraf het hele verdere jaar te gaan duren, waardoor activiteiten zoals de maandelijkse contactavonden, het jubileumfeestje, de jaarlijkse Tentoonstelling en ook de Kerstbingo moeten komen te vervallen.

Op de jubileumdatum ziet de geheel vernieuwde verenigings-site het daglicht. Met een moderne-, en frisse uitstraling. Met dank aan ons lid en webmaster Bert Schieving, die deze klus geheel belangeloos heeft geklaard.

Omdat landelijk alle shows en vogelmarkten zijn gecanceld, wordt door het bestuur een handelaar benaderd met de vraag of deze in oktober naar de opslag van de vereniging kan komen. Hierdoor krijgen de leden de mogelijkheid geboden om hun eventueel teveel aan vogels alsnog te verkopen. Een aantal van hen maakt hiervan gebruik en zo’n 300 vogels veranderen van eigenaar.

En zo eindigt een heel merkwaardig en memorabel verenigingsjaar.

2021

Januari t/m september;

De Corona pandemie raast maar door en houdt de wereld in haar greep. En daarmee ook alle beperkende maatregelen in ons landje.

Oktober;

Eindelijk, na een zeer lange periode van inactiviteit, gaat het licht weer op groen. De regering maakt een einde aan vele regeltjes a.g.v. Corona, er mag weer wat meer.

Zo kan de vereniging ook weer eens een verenigingsavond organiseren. Trouwe leden zien en spreken elkaar weer in een gezellige, ongedwongen sfeer.

November;

Een uitgebreide Vogelshow is nog niet mogelijk. Maar de vereniging kan wel een Tafelkeuring houden, waaraan diverse leden deelnemen. Dankbaar dat dit weer kan.

December;

Helaas, het aantal besmette gevallen door Covid-19 neemt weer sterk toe. Allerlei beperkende maatregelen worden opnieuw ingesteld door de regering.

En dat betekent wederom voor de club het laten vervallen van alle activiteiten, gezien de risico’s die kleven aan het wel laten doorgaan. Jammer, maar uiteindelijk gaat gezondheid boven alles.

En zo is er weer een jaar verstreken met maar zeer beperkte mogelijkheden om als vereniging iets te doen voor haar leden.

2022;

Maart;

In de maand maart kunnen wij weer voor het eerst, na alle Covid-maatregelen, de Algemene ledenvergadering (Jaarvergadering) houden. Met bekende punten als Bestuursverkiezing, Jaarverslagen, nieuws, e.d.

Voor de 2 keer in de verenigingshistorie wordt er een vrouw gekozen in het Bestuur, Elly van de Wetering. Zij wordt penningmeester i.p.v. de teruggetreden René Pot, die een bestuursfunctie niet langer kan combineren met zijn werkzaamheden.

Ook wordt die avond uitgebreid stil gestaan bij de door de NBvV ingestelde nieuwe procedure voor het bestellen van ringen. De Bond doet dit niet langer zelf, maar heeft de productie van de ringen overgedaan naar een bedrijf in Argentinië.

April;

Deze maand wordt de verenigingsavond (contactavond) verzorgd door Keurmeester Benno Löwik en zoon met een diapresentatie en verhalen over Kromsnavels. Een leuke avond.

Op 22 april komen 68 leden, inclusief introducé, naar restaurant Het WOK stadion in Zwolle. Hier wordt alsnog het 65 jarig bestaan van de vereniging gevierd met lekker eten en een drankje.

Mei;

Het Bestuur heeft besloten te stoppen met de jaarlijkse verkiezing van de “Vrijwilliger van het jaar”. Dit als gevolg van het feit dat er geen speciale gebeurtenissen meer plaatsvinden. De laatste die deze “eretitel” wordt toegekend is Wim van der Klok. Met dank voor zijn bijzondere inzet gedurende de ruim 2 jaar van Corona, waarin zijn werkzaamheden als secretaris gewoon door gingen, terwijl alle activiteiten binnen de vereniging noodgedwongen op nul stonden.

De contactavond van de maand mei wordt gevuld door Wim van der Klok. Deze heeft in de Coronaperiode een vogelquiz gemaakt. Bestaande uit zo’n 100 dia’s van diverse vogels in de natuur en volièrevogels, met het geluid dat zij maken. De aanwezige leden kunnen door meerkeuze vragen aangeven welke vogel zij denken te herkennen. De “prijswinnaars” ontvangen na afloop een waardebon van de firma de Groot diervoeders.

September;

Na een vakantieperiode worden de activiteiten in september weer gestart met een lezing, verzorgd door Keurmeester Willem Wijkhuizen uit Hardegarijp. Deze keer over Kleur- en Postuurkanaries. Weer een gezellige en ook leerzame avond.

Van de NBvV is bericht ontvangen dat voor de komende Tentoonstellingen weer het oude, vertrouwde Bondskruis voor de hoogst geklasseerde vogel in ere wordt hersteld.

Oktober;

De Inschrijfformulieren voor de Onderlinge tentoonstelling in november en het bijbehorende reglement worden uitgereikt.

Een lezing wordt verzorgd door ons lid en Keurmeester Pieter van den Hooven. Hij geeft uitleg over hoe hij zijn natuuropnamen maakt en wat daarbij komt kijken. Vele mooie plaatjes (o.a. van zijn reis naar Australië) passeren de revue. Ook heeft hij nog een mooie diaserie van de diverse Tropische vogels, de kleurslagen en waar men op moet letten bij het insturen van vogels naar een tentoonstelling.

November;

Van 10 t/m 12 november wordt de Onderlinge tentoonstelling georganiseerd. Er wordt door 16 leden hieraan deelgenomen met ruim 150 vogels. Een bijzonder variëteit en goede kwaliteit aan vogels.

Tijdens de maandelijkse Contactavond wordt een vanuit de NBvV ontvangen presentatie getoond met betrekking tot de toekomst van de gezamenlijke hobby, de verenigingen, tentoonstellingen, e.d. Er is ruime gelegenheid hier met elkaar over van gedachten te wisselen.

December;

Traditiegetrouw vind, voorafgaande aan de Kerstbingo, de uitreiking van tijdens de Onderlinge tentoonstelling van november gewonnen prijzen plaats.

Tijdens de Bingo, een altijd weer gezellige en ontspannen verenigingsavond, kunnen mooie prijzen worden gewonnen. En aan het eind van de avond gaan alle aanwezige leden en introduce’s naar huis met een Kerstbrood.

Hiermee wordt het verenigingsjaar afgesloten.

Tot zover deze, geheel willekeurige greep, uit 67 jaar notulen van onze roemruchte vereniging met een rijke historie!

                         “De Volièrevriend Zwolle”,  van en voor vogelliefhebbers!

Wim van der Klok.

secretaris.